Линкови и документација

Уџбеници

FINANSIJSKI PLAN 2023

GFI-2022-00632-1_potpis

Правилник о употреби мобилних телефона

План набавки за 2023.год.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност

Правилник о заштити података о личности

Правилник о поклонима запослених

Уџбеници

Правилник о коришћењу службеног возила

Правилник о накнади трошкова превоза

Правилник о спречавању сукоба интереса

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2017-2022.

План набавки за 2022.год.

Статут 2018

Списак наставника са лиценцом

Пословник о раду Наставничког већа 2018

Пословник о раду Савета родитеља 2018

Пословник о раду Ученичког парламента 2018

Пословник о раду Школског одбора 2018

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности 2018

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о набавкама

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о похваљивљњу награђивању ученика

Правилник понашања 2018

Правила заштите 2018

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ МЕСТА У ОШ „ СВЕТИ САВА” АРАНЂЕЛОВАЦ

Конкурсна документација за екскурзије и наставу у природи 2019.

Позив за подношење понуда за екскурзију и наставу у природи

Правилник о безбедност ИК система.

Завршни рачун 2019.

1 raz narudzbenica i saglasnost za udzbenike 2020

2 raz narudzbenica i saglasnost za udzbenike 2020

3 raz narudzbenica i saglasnost za udzbenike 2020

4 raz narudzbenica i saglasnost za udzbenike 2020

5 raz narudzbenica i saglasnost za udzbenike 2020

6 raz narudzbenica i saglasnost za udzbenike 2020

7 raz narudzbenica i saglasnost za udzbenike 2020

8 raz narudzbenica i saglasnost za udzbenike 2020

Leave a Reply

Name
Email
Website